กฎหมายกับสิทธิมนุษยชน

กฎหมายกับสิทธิมนุษยชน

          สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิที่มีติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่เกิด โดยกฎมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงไปรับรองสิทธิที่มีอยู่แล้วเท่านั้น
          กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ของสังคมที่มีสภาพบังคับ

กฎมายที่มารับรองสิทธิมนุษยชน

          1). กฎหมายภายในของรัฐที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีทั้งกฎหมายตามจารีตประเพณี และเป็นกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ เป็นต้น โดยประเทศไทยนั้นมีทั้งรัฐธรรมนูญ ที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอยู่ในมาตรา 4 หมวด 3 และหมวด 5 ส่วนกฎหมายอื่นก็อยู่ในพระราชบัญญัติ เช่น พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน อ่านเพิ่มเติม

จุลินทรีย์กับการแพทย์

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในด้านการแพทย์

จุลินทรีย์ คือ ?

               จุลินทรีย์ (จุลชีพ, จุลชีวัน, จุลชีวิน, Microorganism) คือ สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ และอาจไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างช่วยในการสังเกต เช่น กล้องจุลทรรศน์  จุลินทรีย์(Microorganism)สามารถพบได้ในหลายสภาวะแวดล้อม เช่น บริเวณที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูงมากๆ, ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีความร้อนสูงมาก, ในที่มีสภาพน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำ, ที่ใต้ทะเลหรือใต้มหาสมุทรลึกๆที่มีแรงดันของน้ำสูงมากๆ, ในที่ไม่มีออกซิเจน เป็นต้น  มีทั้งที่เป็นอันตรายต่อการทำให้เกิดโรคกับพืช มนุษย์ สัตว์และที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสารปฏิชีวนะทางการแพทย์ จุลินทรีย์(Microorganism)อาจเป็น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หรือ หลายๆเซลล์(Cell)ก็ได้ อ่านเพิ่มเติม

ทับทิมสยาม

ทับทิมสยาม

  คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ เจ้าของสวนบ้านวังทอง เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. (056) 771-430 เป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บนพื้นที่เพียง 10 ไร่เศษ แต่มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกัน มีการจัดการเรื่องการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาทุกวัน คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ ยังมีความเชี่ยวชาญในการ “พัฒนาพันธุ์พืช”

              หลายคนไม่ทราบว่า ฝรั่ง ไม่มีเมล็ดพันธุ์ “บางกอกแอ๊ปเปิ้ล” เป็นฝรั่งไทย ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ และเจ้าของฝรั่งพันธุ์นี้ก็คือ คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ และความก้าวหน้าของการพัฒนาสายพันธุ์ฝรั่งไม่ได้หยุดลงแค่นั้น ปัจจุบัน คุณดำรงศักดิ์ ได้ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์ฝรั่ง ได้ฝรั่งพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกหลายสายพันธุ์ อาทิ สามสีกรอบ แดงสยาม ทับทิมสยาม ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการจัดการชั้นเรียน

นวัตกรรมกับการจัดการชั้นเรียน

ความหมายของนวัตกรรม

“นวัตกรรม”  หรือ  “นวกรรม”  มาจากคำภาษาอังกฤษว่า  “Innovation”  โดยคำว่า “นวัตกรรม”  มาจากภาษาบาลีคือ  นว + อตต + กรรม  กล่าวคือ  นว  แปลว่า  ใหม่  อัตต  แปลว่า

ตัวเอง  และกรรม  แปลว่า  การกระทำ  เมื่อรวมคำ  นว  มาสนธิกับ  อัตต  จึงเป็น  นวัตต  และเมื่อรวมคำ  นวัตต  มาสมาสกับ  กรรม  จึงเป็นคำว่า  นวัตกรรม  แปลว่า  การกระทำที่ใหม่ของตนเองหรือ การกระทำของตนเองที่ใหม่  (เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต,  2528)  ส่วนคำว่า  “นวกรรม”  ที่มีใช้กันมาแต่เดิม  มีรากศัพท์มาจากคำว่า  นว  แปลว่า  ใหม่  กรรม  แปลว่า  การกระทำ  จึงแปลว่า  การปฏิบัติหรือการกระทำใหม่ๆ ในความหมายโดยทั่วไปแล้ว  สิ่งใหม่ๆ  อาจหมายถึง  ความคิด  วิธีปฏิบัติ  วัตถุหรือสิ่งของที่ใหม่  ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน  คำว่า  “นวกรรม”  หรือ  “นวัตกรรม”  ความจริงแล้ว ก็เป็นคำ ๆ เดียวกันนั่นเอง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ  อีก  ดังคำจำกัดความต่อไปนี้ Hughes  (1971)  ให้ความหมายว่า  นวัตกรรม  เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆ  มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาแล้ว  โดยมีขั้นตอนดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

PRESENT WEBSITE

NAMKHANGRICHA

           

            เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนและเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีอาจารย์ผู้สอนคือ ดร.สุไม บิลไบ และเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ และเพื่อการสืบค้นข้อมูลของบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หากมีการผิดพลาดประการใด ขอผู้เยี่ยมชมให้คำแนะนำ ติชม ได้ เพื่อผู้จัดทำจะได้นำข้อเสนอแนะนั้นไปเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

BY…KRUNAMKHANG

โครงสร้างอะตอม

โครงสร้างอะตอม

ดีโมครีตัส ( นักปราชญ์ชาวกรีก) ได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบขึ้นจาก อนุภาคที่เล็กมาก  เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้   อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้จะรวมพวกเข้าด้วยกันโดยวิธิการต่างๆ สำหรับอนุภาคเองนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถจะแตกแยกออกเป็นชิ้นส่วนที่เล็กลงไปอีกได้  ดีโมครี- ตัสตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่า อะตอม (Atom)   จากภาษากรีกที่ว่า  atoms  ซึ่งมีความหมายว่า  ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก   ตามความคิดเห็นของเขา  อะตอมเป็นชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้ อ่านเพิ่มเติม