นวัตกรรมการจัดการชั้นเรียน

นวัตกรรมกับการจัดการชั้นเรียน

ความหมายของนวัตกรรม

“นวัตกรรม”  หรือ  “นวกรรม”  มาจากคำภาษาอังกฤษว่า  “Innovation”  โดยคำว่า “นวัตกรรม”  มาจากภาษาบาลีคือ  นว + อตต + กรรม  กล่าวคือ  นว  แปลว่า  ใหม่  อัตต  แปลว่า

ตัวเอง  และกรรม  แปลว่า  การกระทำ  เมื่อรวมคำ  นว  มาสนธิกับ  อัตต  จึงเป็น  นวัตต  และเมื่อรวมคำ  นวัตต  มาสมาสกับ  กรรม  จึงเป็นคำว่า  นวัตกรรม  แปลว่า  การกระทำที่ใหม่ของตนเองหรือ การกระทำของตนเองที่ใหม่  (เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต,  2528)  ส่วนคำว่า  “นวกรรม”  ที่มีใช้กันมาแต่เดิม  มีรากศัพท์มาจากคำว่า  นว  แปลว่า  ใหม่  กรรม  แปลว่า  การกระทำ  จึงแปลว่า  การปฏิบัติหรือการกระทำใหม่ๆ ในความหมายโดยทั่วไปแล้ว  สิ่งใหม่ๆ  อาจหมายถึง  ความคิด  วิธีปฏิบัติ  วัตถุหรือสิ่งของที่ใหม่  ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน  คำว่า  “นวกรรม”  หรือ  “นวัตกรรม”  ความจริงแล้ว ก็เป็นคำ ๆ เดียวกันนั่นเอง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ  อีก  ดังคำจำกัดความต่อไปนี้ Hughes  (1971)  ให้ความหมายว่า  นวัตกรรม  เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆ  มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาแล้ว  โดยมีขั้นตอนดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

PRESENT WEBSITE

NAMKHANGRICHA

           

            เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนและเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีอาจารย์ผู้สอนคือ ดร.สุไม บิลไบ และเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ และเพื่อการสืบค้นข้อมูลของบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หากมีการผิดพลาดประการใด ขอผู้เยี่ยมชมให้คำแนะนำ ติชม ได้ เพื่อผู้จัดทำจะได้นำข้อเสนอแนะนั้นไปเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

BY…KRUNAMKHANG