กฎหมายกับสิทธิมนุษยชน

กฎหมายกับสิทธิมนุษยชน

          สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิที่มีติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่เกิด โดยกฎมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงไปรับรองสิทธิที่มีอยู่แล้วเท่านั้น
          กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ของสังคมที่มีสภาพบังคับ

กฎมายที่มารับรองสิทธิมนุษยชน

          1). กฎหมายภายในของรัฐที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีทั้งกฎหมายตามจารีตประเพณี และเป็นกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ เป็นต้น โดยประเทศไทยนั้นมีทั้งรัฐธรรมนูญ ที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอยู่ในมาตรา 4 หมวด 3 และหมวด 5 ส่วนกฎหมายอื่นก็อยู่ในพระราชบัญญัติ เช่น พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน อ่านเพิ่มเติม