PRESENT WEBSITE

NAMKHANGRICHA

           

            เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนและเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีอาจารย์ผู้สอนคือ ดร.สุไม บิลไบ และเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ และเพื่อการสืบค้นข้อมูลของบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หากมีการผิดพลาดประการใด ขอผู้เยี่ยมชมให้คำแนะนำ ติชม ได้ เพื่อผู้จัดทำจะได้นำข้อเสนอแนะนั้นไปเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

BY…KRUNAMKHANG